சூரிய குடும்பம்

நமது குடும்பம் - சூரியக் குடும்பம்-Solar System

நமது குடும்பம் - சூரியக் குடும்பம்
சூரியன் முதல் ப்ளூட்டோ வரை. கிரஹங்கள், நிலாக்கள், பாதை, எடை போன்ற முழு விபரம்.

செவ்வாயில் இறங்க இடம் தேடி.. - Mars Landing

செவ்வாயில் இறங்க இடம் தேடி..
செவ்வாயில் உயிரினச் சான்று தேடி பிரிட்டனின் பீகிள்2 வாகனமும் அமெரிக்காவின் ரோவர் வாகனமும் வரும் 2003ம் ஆண்டு செவ்வாய் செல்லவிருக்கின்றன.

நட்சத்திரத் தேடல் - Star search

நிஜ நட்சத்திரங்களை அடையாளம் காண, பெயர் கொண்டு அழைக்க, அவற்றின் விலாசம் அறிய.

Syndicate content