தமிழில் குழந்தைப் பெயர்கள்

boy

                                ஐ   ஒ   ஒள

      (     ஸ, ஸ்ரீ)             ஞ     ந ம ய ர வ

க = (கா, கி, கீ, கு, கூ, கெ, கே, கை, கொ, கோ, கெள) வரிசைகள்
அதுபோலவே அனைத்து உயிர்மெய் எழுத்துக்களும்.

Babynames - Boy - அ

  • தமிழ் பெயர்கள்
  • சமஸ்கிருத பெயர்கள்
  • பொது பெயர்கள்
பெயர் விளக்கம்
அடைக்கலம் காத்தான்  
அடைவார்கமுதன்  
அடைவோர்க்கினியன்  
அடல்விடைப்பாகன்  
அடல்விடையன்  
அடங்கக்கொல்வான்  
அடர்சடையன்  
அடற்கோ  
அடற்கோ  
அதிர்துடியன்  
அதிருங்கழலோன்  
அடியார்க்கினியன்  
அடியார்க்குநல்லான்  
அகிலங்கடந்தான்  
அழகையான்றோழன்  
அலாப்பரியான் அளவில்லான்  
அளவிலி  
அமலன்  
அம்பக்கூத்தன்  
அம்பலத்தீசன்  
அம்பலவன்  
அம்பலவாணன்  
அமுதன்  
அமுதீவள்ளல்  
அனலாடி  
அனலேந்தி  
அனலுருவன்  
அனல்விழியன்  
அணந்குறைபங்கன்  
அனற்சடையான்  
அனற்கையன்  
அனற்றூண்  
அன்பர்க்கன்பன்  
அன்புசிவம்  
அண்டவாணன்  
அந்தமில்லாரியன்  
அந்திவண்ணன்  
அநேகன்  
அங்கணன்  
அண்ணாமலை  
அன்னம்காணான்  
அந்தமில்லான்  
அந்தமில்லி  
அஞ்சாடியப்பன்  
அஞ்சைக்களத்தப்பன்  
அஞ்சையப்பன்  
அஞ்செழுத்தன்  
அஞ்செழுத்து  
அறையணியப்பன்  
அறக்கொடியோன்  
அரண்  
அரத்துறைநாதன்  
அரவசைத்தான்  
அரவாடி  
அரவணியன்  
அரவஞ்சூடி  
அரவரையன்  
அரவத்தோள்வளையன்  
அறவாழியந்தணன்  
அரவேந்தி  
அறவிடையான்  
அரிவைபங்கன்  
அரிக்குமரியான்  
அரிய அரியோன் அறிவுக்கரியோன்
அறிய அரியோன்  
அரியசிவம்  
அரியயற்க்கரியன்  
அரியொருகூறன்  
அற்புதக் கூத்தன்  
அற்புதன் அருள்  
அருளாளன்  
அருளண்ணல்  
அருள்ஜோதி  
அருளிறை  
அருள்வள்ளல்  
அருள்வள்ளல் நாதன்  
அருள்வல்லான் அருண்மலை
அருட்கூத்தன்  
அருட்செல்வன் அருட்சுடர்  
அருட்பெருஜோதி  
அருட்பிழம்பு  
அருவிருவன்  
அத்தன்  
அவனிமுழுதிடையான்  
அவினாசியப்பன்  
அவிர்சடையான்  
அயவந்திநாதன்  
அயிற்சூலன்  
அகல் வண்ணன்  
அகலார்சடையன்  
அகழ்மேனி  
அகற்கண்ணன்  
அகற்குறி  
அக்னிகுமாரன் புதல்வன்.
அகண்டலன் ஒரு பெயர்.
அகில் அகிலேந்திரா தலைவன்.
அகுல், அகுலன் ‍ஒரு பெயர்.
அழகேசன் நபர்களின் இறைவன்.
அழகீஸ்வரன் ஒரு பெயர்.
அமலன் விஷ்ணுவின் பெயர்.
அமநாதன், அமரசந்திரன் சந்திரன்.
அமராஜா வாழ்பவன், பிரஹஸ்பதியின் ஒரு பெயர்.
அமரநாதன் ஒரு பெயர், கடவுள்களின் தலைவர்.
அமயன் அளப்பறியவன்.
அம்புநாதன் சமுத்திரம்
அம்புநிதி, அம்புபதி நீரின் அதிபதி.
அனாதி (ஆரம்பம்) இல்லாதவன், என்றுமுள்ளவன்.
அழகுகாதலன்  
பெயர் விளக்கம்
அபலேந்து நிலவு, பௌர்ணமி
அபாதி ஒளி
அபய், அபயா எஒரு பெயர், பிம்பிசாரரின் மகன், திருதிராஷ்டிரரின் மகன்.
அபயாதா ஜைன முனி
அபயங்கரா அளிப்பவர்.
அபயபிரதன் அருளுபவர், விஷ்ணுவின் ஒரு பெயர்.
அபயசிம்ஹா, அபயசிம்மா சிங்கம்.
அபிதி,அபீமா ஒரு பெயர்.
அபிமான் அக்னியின் ஒரு பெயர்.
அபிமோதா ஆனந்தம்
அபிநந்தன் பாராட்ட, வாழ்த்த
அபிநாதன் கடவுள், காமனின் மற்றொரு பெயர்.
அபிரு அப்ஜா
அப்ஜினி சக்திமிக்க, பயமறியாத, சிவன், பைரவனின் பெயர்.
அபிரூசிரன் அழகுடைய, இனிமையான, ஒத்து போகும் தன்மையுடைய
அபிரூபன் அழகுடைய, சிவன், விஷ்ணுவின் பெயர்.
அபிசாரன் பரப்புபவர்.
அபிசிநேகன் நட்புடையவன்.
அபிவீரன் சூழப்பட்டவன், தளபதி
அடில் தர்மமுள்ள
அதமனி,அதிரிபதி தலைவர்.
அத்வித்யா தன்னிகரற்ற,
அகாத் அழிப்பவர்.
அகோரா ஒரு பெயர்.
அகிரா அக்ரிம் முதலாவது.
அஜா தந்தை.
அக்மல், அக்ரம் சிறந்தவன்.
அக்ரோதனன் வென்றவன்.
அக்ரூர், அலம்பர் சபையில் இருந்த ஒரு ஞானி.
அலோக் அழகிய கேசத்தை உடையவன்.
அமலேந்து நிலவு.
அமில்,அமித்,அமுல் அந்தமும் இல்லாதவன்.
அமுல்யா, அமிதாப், அமிதவ் பிரகாசம், புத்தரின் ஒரு பெயர்.
அமிதாசன் ஒரு பெயர்.
அமித்ரசூடன் அழிப்பவன்.
அம்மார், அமோத், அமோதன் உற்சாகம் மிகுந்தவன்.
அமோதி புகழ்.
அமோக் ஒரு பெயர்.
அமோகா இருக்கும் ஒரு யட்சன், நெறி தவறாதவன்.
அமோகாதந்தா தீர்ப்பு, சிவனின் ஒரு பெயர்.
அமோல் அமோலகன் மற்றும் ஆரோக்கியம்.
அம்ரபாலி காப்பாளர், இறைவனின் பெயர்.
அம்ரித்
பெயர் விளக்கம்
அபலேந்து நிலவு, பௌர்ணமி
அபாதி ஒளி
அபய், அபயா ஒரு பெயர், பிம்பிசாரரின் மகன், திருதிராஷ்டிரரின் மகன்.
அபயாதா ஜைன முனி
அபயங்கரா அளிப்பவர்.
அபயபிரதன் அருளுபவர், விஷ்ணுவின் ஒரு பெயர்.
அபயசிம்ஹா, அபயசிம்மா சிங்கம்.
அபிதி, அபீமா ஒரு பெயர்.
அபிமான் அக்னியின் ஒரு பெயர்.
அபிமோதா ஆனந்தம்
அபிநந்தன் பாராட்ட, வாழ்த்த
அபிநாதன் கடவுள், காமனின் மற்றொரு பெயர்.
அபிரு சக்திமிக்க, பயமறியாத, சிவன், பைரவனின் பெயர்.
அபிரூசிரன் அழகுடைய, இனிமையான, ஒத்து போகும் தன்மையுடையவன்
அபிரூபன் அழகுடைய, சிவன், விஷ்ணுவின் பெயர்.
அபிசாரன் பரப்புபவர்.
அபிசிநேகன் நட்புடையவன்.
அபிவீரன் சூழப்பட்டவன், தளபதி
அடில் (Adil) தர்மமுள்ள.
அதமனி, அதிரிபதி தலைவர்.
அத்வித்யா தன்னிகரற்ற,
அகாத் அழிப்பவர்.
அகோரா ஒரு பெயர்.
அகிரா (Agira), அக்ரிம் முதலாவது.
அஜா தந்தை.
அக்மல், அக்ரம் சிறந்தவன்.
அக்ரோதனன் வென்றவன்.
அக்ரூர்,அலம்பர் சபையில் இருந்த ஒரு ஞானி.
அலோக் அழகிய கேசத்தை உடையவன்.
அமலேந்து நிலவு.
அமில், அமித், அமுல் (Amul) அந்தமும் இல்லாதவன்.
அமுல்யா, அமிதாப், அமிதவ் பிரகாசம், புத்தரின் ஒரு பெயர்.
அமிதாசன் ஒரு பெயர்.
அமித்ரசூடன் அழிப்பவன்.
அம்மார், அமோத், அமோதன் உற்சாகம் மிகுந்தவன்.
அமோதி புகழ்.
அமோக் ஒரு பெயர்.
அமோகா இருக்கும் ஒரு யட்சன், நெறி தவறாதவன்.
அமோகாதந்தா தீர்ப்பு, சிவனின் ஒரு பெயர்.
அமோல் அமோலகன் மற்றும் ஆரோக்கியம்.
அம்ரபாலி காப்பாளர், இறைவனின் பெயர்.
அம்ரித்