தமிழில் குழந்தைப் பெயர்கள்

boy

                                ஐ   ஒ   ஒள

      (     ஸ, ஸ்ரீ)             ஞ     ந ம ய ர வ

க = (கா, கி, கீ, கு, கூ, கெ, கே, கை, கொ, கோ, கெள) வரிசைகள்
அதுபோலவே அனைத்து உயிர்மெய் எழுத்துக்களும்.

Babynames - Boy - ஏ

  • தமிழ் பெயர்கள்
  • சமஸ்கிருத பெயர்கள்
  • பொது பெயர்கள்
பெயர் விளக்கம்
ஏகலிங்கா சிவனின் பெயர்.
ஏகாங்கா மெய்க்காவலன்.
ஏகலைவன் மகாபாரதப் பெயர், குருபக்திக்கு பெயர் பெற்றவன்.
ஏகாம்பரம் ஆகாயம்.
ஏகா விஷ்ணுவின் பெயர்.
ஏகசந்திரா ஒற்றை நிலவு.
ஏகராஜ் பேரரசன்.
பெயர் விளக்கம்
ஏக்நாத் கவிஞர், ஞானி, அரசன்
ஏக்ராம் பாராட்டு.
ஏகசிந்த் ஒருமுனைபட்ட சிந்தனை.
பெயர் விளக்கம்