தமிழில் குழந்தைப் பெயர்கள்

boy

                                ஐ   ஒ   ஒள

      (     ஸ, ஸ்ரீ)             ஞ     ந ம ய ர வ

க = (கா, கி, கீ, கு, கூ, கெ, கே, கை, கொ, கோ, கெள) வரிசைகள்
அதுபோலவே அனைத்து உயிர்மெய் எழுத்துக்களும்.

Babynames - Boy - இ

  • தமிழ் பெயர்கள்
  • சமஸ்கிருத பெயர்கள்
  • பொது பெயர்கள்
பெயர் விளக்கம்
இந்திவார் இந்திரதத்தன் பரிசு.
இந்திரநீல் இந்துகாந்த் போல் ஈர்ப்பவன்.
இந்துசேகர் போன்ற
இந்திகாப் (Intekhab) இந்திரன் அரசன்.
 இந்திரகுமார் குமாரன்.
இந்துகாந்த் நிலவின் பிரகாசம்.
இன்பசேகரன் சேகரிப்பவன்.
இளங்கோ அரசன், சிலப்பதிகாரம் எழுதியவரின் பெயர். சேரன் செங்குட்டுவனின் தம்பி.
இளங்குமரன் ஒரு பெயர்.
இளமுருகு ஒரு பெயர்.
இளையராஜா தம்பி, இளவரசன்.
பெயர் விளக்கம்
இபாஹனன் முகத்தான்.
இக்ஷூ, இலேஷ் தேவன்.
இனேஷ் அரசன்.
இஷான், இத்ரிஸ் கடவுள்.
இஹம், இஹிட் மரியாதை.
இம்தியாஸ் திறன்.
இந்துபூஷன் இந்துஹாசன் போன்ற பிரகாசமுடையவன்.
இர்ஷாத், இசார் பெயர், முன் நிற்பவன்.
இஷான், இஷ்ரத் நேசம்.
இஷார் அடிபணிதல்.
இந்த்ரஜித் வென்றவன்.
இந்தேஷ்வரா ஈஸ்வரன்.
இஷான்  
பெயர் விளக்கம்
இகபாட் (Ekapad) சிவனின் பெயர்.
இனேஷ் அரசன்.
இப்ராஹிம் பூமி.
இம்ரான் வலிமை
இர்பான் ஞானமுடையவன்
இக்பால் ஆசை