தமிழில் குழந்தைப் பெயர்கள்

boy

                                ஐ   ஒ   ஒள

      (     ஸ, ஸ்ரீ)             ஞ     ந ம ய ர வ

க = (கா, கி, கீ, கு, கூ, கெ, கே, கை, கொ, கோ, கெள) வரிசைகள்
அதுபோலவே அனைத்து உயிர்மெய் எழுத்துக்களும்.

Babynames - Boy - ஓ

  • தமிழ் பெயர்கள்
  • சமஸ்கிருத பெயர்கள்
  • பொது பெயர்கள்
பெயர் விளக்கம்
ஓம்பிரகாஷ் ஓங்காரத்தின் பிரகாசம்.
ஓமர் ஒரு சகாப்தம்.
ஓம்கார் ஓங்காரம்.
பெயர் விளக்கம்
ஓஜஸ் உடல் வலிமை.
ஓம்ஜா பிரபஞ்ச ஒருமையில் பிறந்தவன்.
ஓம்ஸ்வரூப் தெய்வீகத்தின் வடிவம்.
பெயர் விளக்கம்