தமிழில் குழந்தைப் பெயர்கள்

boy

                                ஐ   ஒ   ஒள

      (     ஸ, ஸ்ரீ)             ஞ     ந ம ய ர வ

க = (கா, கி, கீ, கு, கூ, கெ, கே, கை, கொ, கோ, கெள) வரிசைகள்
அதுபோலவே அனைத்து உயிர்மெய் எழுத்துக்களும்.

Babynames - Boy - ஸ,ஸ்ரீ

  • தமிழ் பெயர்கள்
  • சமஸ்கிருத பெயர்கள்
  • பொது பெயர்கள்
பெயர் விளக்கம்
ஸ்வராஜ் சுதந்திரம், விடுதலை, சுயராஜ்ஜியம்.
ஸ்ரீ வரிசை
ஸ்ரீகாந்த் செல்வம் விரும்புவோர்.
ஸ்ரீராம் ராமனின் பெயர்.
பெயர் விளக்கம்
ஸ்வாகத் வரவேற்பு
ஸ்வப்நில் கனவில் கண்டவர், கனவு போன்றவர்.
ஸ்ரீ வரிசை
ஸ்ரீநிவாஸ் செல்வத்தின் உறைவிடம்.
பெயர் விளக்கம்