தமிழில் குழந்தைப் பெயர்கள்

girl

                                ஐ ஒ ஒள

      (     ஸ, ஸ்ரீ)    த ப     ஞ     ந ம     ய ர வ

க = (கா, கி, கீ, கு, கூ, கெ, கே, கை, கொ, கோ, கெள) வரிசைகள்
அதுபோலவே அனைத்து உயிர்மெய் எழுத்துக்களும்.

Babynames - Girl - ஏ

  • தமிழ் பெயர்கள்
  • சமஸ்கிருத பெயர்கள்
  • பொது பெயர்கள்
பெயர் விளக்கம்
ஏகவலி ஒற்றை நூல்.
ஏழிசைவல்லி இசைத் திறன் பெற்றவள்.
பெயர் விளக்கம்
ஏகதா, ஏக்தா ஒற்றுமை.
ஏகாபரனா இமயத்தின் மனைவி.
ஏலா ஏலக்காய்.
ஏனாக்ஷி அழகிய கண்ணுடையாள்.
பெயர் விளக்கம்