தமிழில் குழந்தைப் பெயர்கள்

girl

                                ஐ ஒ ஒள

      (     ஸ, ஸ்ரீ)    த ப     ஞ     ந ம     ய ர வ

க = (கா, கி, கீ, கு, கூ, கெ, கே, கை, கொ, கோ, கெள) வரிசைகள்
அதுபோலவே அனைத்து உயிர்மெய் எழுத்துக்களும்.

Babynames - Girl -  ஊ

  • தமிழ் பெயர்கள்
  • சமஸ்கிருத பெயர்கள்
  • பொது பெயர்கள்
பெயர் விளக்கம்
ஊர்மி அலைகள்.
ஊர்மிளா லக்ஷ்மணனின் மனைவியின் பெயர்.
ஊர்வசி அழகிய அப்சர கன்னிகையின் பெயர்.
பெயர் விளக்கம்
பெயர் விளக்கம்