ஆஸ்திரேலியா

ஆஸ்திரேலியக் கண்டம் - Australia & Oceania

ஆஸ்திரேலியக் கண்டம்
ஆஸ்திரேலியா& ஓசியானியா நாடுகளின் பட்டியல்.

ஆஸ்திரேலியா - Austrialia

ஆஸ்திரேலியா
ஒரு கண்டம் - ஒரு நாடு. பரப்பளவு இந்தியாவை விட இரு மடங்கு பெரியது. மக்கள்தொகை இரண்டே கோடி.

Syndicate content