மொழிகள்

உலக மொழிகள் - World's Languages

உலக மொழிகள்
உலகில் அதிகம் பேசப்படும் மொழி எது? இந்திய மொழிகளில், திராவிட மொழிகளில் அதிகம் பேசப்படும் மொழி எது?

கலாசாரம் பற்றிய தளங்கள் - Related Links

கலாசாரம் பற்றிய தளங்கள்
தளங்கள் தனி விண்டோவில் திறக்கப்படும்.

Syndicate content