பழக்கங்கள்

தொடர்ந்து புகைக்க ஆசை வருவதேன்?- Smoking Addiction

தொடர்ந்து புகைக்க ஆசை வருவதேன்?
மூளையில் நிகோட்டினின் செயல்கள்.

புகைப்பிடித்தால் நுரையீரலில் என்ன நடக்கிறது?- Smoking Effects

புகைப்பிடித்தால் நுரையீரலில் என்ன நடக்கிறது?
நுரையீரலில் புகையின் விளைவு, ரத்தகுழாய், மூளை ஆகியவற்றில் நடப்பது.

ப்ளோரைடு பற்பசை நல்லதா? கெட்டதா?-Fluoride Toothpaste

ப்ளோரைடு பற்பசை நல்லதா? கெட்டதா?
ப்ளோரைடு பற்பசை பற்றிய சர்ச்சை விபரங்கள்

புகைப் பழக்கம்-Smoking

புகைப் பழக்கம்
புகைப் பழக்கம் மற்றும் புகையிலை மெல்லுதல் போன்ற பழக்கங்களுக்கான காரணங்கள்...

Syndicate content