தொடர்புடைய தளங்கள்-Related Links

தொடர்புடைய தளங்கள்
இசை தொடர்பான தளங்கள், மேலும் விரிவாக அறிய.

இந்திய சாஸ்திரீய இசையின் தகவல் தளங்கள்: (ஆங்கிலத்தில்)

ஒரு முழுமையான தகவல் சுரங்கம்.

ஹிந்துஸ்தானி இசைக் கலைஞர்களின் வலைப் பக்கங்கள்: (ஆங்கிலத்தில்)

அவர்களது காலம், பின்னணி, இசைத் தொகுப்பு முதலியவை.