தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1991-1992)-Tamil cinema list (1991-1992)

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1991-1992)
தமிழ் திரைப்பட பட்டியல் - வருடவாரியாக.

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1993-1994)-Tamil cinema list (1993-1994)

தமிழ் சினிமா பட்டியல் (1993-1994)
தமிழ் திரைப்பட பட்டியல் - வருடவாரியாக.

பாண்டியர்-II-Pandya Kings - II

பாண்டியர்-II
ஆட்சிக் கால விபரங்கள்.

தொடர்ந்து புகைக்க ஆசை வருவதேன்?- Smoking Addiction

தொடர்ந்து புகைக்க ஆசை வருவதேன்?
மூளையில் நிகோட்டினின் செயல்கள்.

புகைப்பிடித்தால் நுரையீரலில் என்ன நடக்கிறது?- Smoking Effects

புகைப்பிடித்தால் நுரையீரலில் என்ன நடக்கிறது?
நுரையீரலில் புகையின் விளைவு, ரத்தகுழாய், மூளை ஆகியவற்றில் நடப்பது.

அனஸ்தீஸியா - Anasthesia

அனஸ்தீஸியா
ஒரு அறிமுகம். அதன் வகைகளும் உருவான வரலாறும்.

மூலிகைப் பட்டியல் - IV- List of Herbs - IV

மூலிகைப் பட்டியல் - IV
பாரம்பரியமாகக் கண்டறியப்பட்ட சில பொதுவான மூலிகைகளின் பட்டியல், பாகம் - IV.

மூலிகைப் பட்டியல் - III - List of Herbs - III

மூலிகைப் பட்டியல் - III
பாரம்பரியமாகக் கண்டறியப்பட்ட சில பொதுவான மூலிகைகளின் பட்டியல், பாகம் - III.

மூலிகைப் பட்டியல் - II- List of Herbs - II

மூலிகைப் பட்டியல் - II
பாரம்பரியமாகக் கண்டறியப்பட்ட சில பொதுவான மூலிகைகளின் பட்டியல், பாகம் - II.

மூலிகைப் பட்டியல் - I-List of Herbs - I

மூலிகைப் பட்டியல் - I
பாரம்பரியமாகக் கண்டறியப்பட்ட சில பொதுவான மூலிகைகளின் பட்டியல், பாகம் - I.

Syndicate content