சிறுவர் தடுப்பு ஊசி அட்டவணை - Vaccination schedule

சிறுவர் தடுப்பு ஊசி அட்டவணை
பிறப்பு முதல் 10 வயது வரை, சிறுவர்களுக்கு தடுப்பு ஊசி மற்றும் மருந்துகள் அளிக்கப் பட வேண்டிய கால அட்டவணை.

பிறப்பு முதல் 16 வயது வரை, சிறுவர்களுக்கு தடுப்பு ஊசி மற்றும் மருந்துகள் அளிக்கப்பட வேண்டிய கால
அட்டவணை. இது பொதுவான அட்டவணை. சில குழந்தைகளுக்கு வேறு பாதிப்புகள் இருந்தால் கால அட்டவணை
மாறுபடலாம். முக்கியமாக உங்கள் குழந்தையின் மருத்துவரின் ஆலோசனைப் பெற்று அதன்படி நடக்கவும்.

align="left">
வயது மருந்து
பிறந்தவுடன் பிசிஜி
போலியோ சொட்டு மருந்து
ஹெப்-B
6 வாரங்கள் DPT - 1
போலியோ சொட்டு மருந்து
ஹெப்-B - 2வது
10 வாரங்கள் DPT - 2
போலியோ சொட்டு மருந்து
14 வாரங்கள் DPT - 3
போலியோ சொட்டு மருந்து
6-9 மாதங்கள் போலியோ சொட்டு மருந்து
ஹெப்-B - 3வது
9 மாதங்கள் மீஸல்ஸ் தடுப்பூசி (அம்மை)
15-18 மாதங் கள் MMR (Measles, Mumps, Rubella)

DPT - 1வது பூஸ்டர்
போலியோ சொட்டு மருந்து
5 வயது DPT - 2வது பூஸ்டர்
போலியோ சொட்டு மருந்து
10 வயது TT (டெட்டனஸ்) - 3வது பூஸ்டர்
ஹெப்-B - பூஸ்டர்
15-16 வயது TT - 4வது பூஸ்டர்

விளக்கம்:

ஹெப்-B - ஹெபாடிடிஸ்-B தடுப்பூசி

DPT - டிப்தீரியா, டெட்டனஸ், பெர்டூஸிஸ் தடுப்பூசி

MMR - அம்மை நோய் தடுப்பூசி

டெட்டனஸ் பூஸ்டர் - 5 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை.


உங்கள் குழந்தைக்கு தடுப்பு ஊசி போட்டபின் ஏதாவது குறிப்பிடத்தக்க மாறுதல் தெரிந்தால் அடுத்த முறை தடுப்பு ஊசி
போடுமுன் டாக்டரிடம் தெரிவிக்கவும்.

வசதிப்பட்டால் போடலாம்
(Optional)


டைபாய்ட் தடுப்பு ஊசிகள், ஹெமோபிலஸ் இன்ப்ளூயஜா டைப்-B தடுப்பூசி, ஹெபாடிடிஸ்-A தடுப்பு ஊசிகள், வெரிசெல்லா (தட்டம்மை)
தடுப்பூசி ஆகியவற்றையும் இந்தியன் அகாடமி ஆப் பீடியாட்ரிக்ஸ் சிபாரிசு செய்கிறது. இதற்கு தகுந்த காலங்களை உங்கள் குழந்தையின்
டாக்டரிடம் ஆலோசிக்கவும்.