ஜோதிடம்

சந்திராஷ்டம நாட்கள் - Chandrastama Days

சந்திராஷ்டம நாட்கள்
ஜன்மராசிக்கு எட்டாவது ராசி நட்சத்திரங்களில் சந்திரன் சஞ்சரிக்கும் நாட்கள் சந்திராஷ்டம நாட்கள் என அறியலாம்.

Syndicate content