உயிரியல்

ஈமு பறவை - Emu Bird

ஈமு பறவை ஆஸ்திரேலியாவை தாயகமாகக் கொண்டது. இதன் சரியான உச்சரிப்பு "ஈம்யு" என்பதாகும் எனினும் தமிழக வழக்கில் இது 'ஈமு கோழி' என்றே அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு ஆள் உயரத்திற்கு மேல் (ஆறரை அடி) சாதாரணமாக வளரும்.

தொடர்புடைய தளங்கள் - Related Sites

தொடர்புடைய தளங்கள்
அறிவியல் தொடர்பான தளங்கள், மேலும் விரிவாக அறிய.

பறவைகள் பலவிதம்-Birds

பறவைகள் பலவிதம்
பறவைகளின் பேச்சு, ஜோடி, இடமாற்றம் போன்ற குணங்கள்.

எல்லா உயிர்களுக்கும் ஆதாரம்-Plants

எல்லா உயிர்களுக்கும் ஆதாரம்
தாவரங்கள் உலகில் மற்ற உயிரினங்கள் வாழ வழி செய்பவை. பாசி முதல் 330அடி உயர மரம் வரை 2,60,000 தாவரங்கள் அறியப்பட்டுள்ளன.

Syndicate content