தொடர்புடைய தளங்கள் - Related Sites

தொடர்புடைய தளங்கள்
அறிவியல் தொடர்பான தளங்கள், மேலும் விரிவாக அறிய.

உயிரியல் தளங்கள் (தளங்கள் தனி விண்டோவில் திறக்கப்படும்.)

டினோஸார் வரலாறு:

டினோஸாரின் பரிணாம வரலாறு, யுக வாரியாக.