தொடர்புடைய தளங்கள் - Related Sites

தொடர்புடைய தளங்கள்
அறிவியல் தொடர்பான தளங்கள், மேலும் விரிவாக அறிய.

வேதியியல் தளங்கள் (தளங்கள் தனி விண்டோவில் திறக்கப்படும்.)

அடிப்படைகள்:

சிறுவர்களுக்கு நிதானமாக படங்களுடன் விளக்கும் தளம்.

class="vazhi" target="_blank">அணுக்கூட்டுகள்:

அணுக்களின் கூட்டமைப்பு, பிணைப்பு பற்றிய விளக்கப் படங்கள்.

target="_blank">ஆஸிட் மற்றும் pH :

ஒரு விரிவான அறிமுக விளக்கம்.

target="_blank">pH சமன்பாடு:

டுலானே பல்கலைக்கழக மருத்துவப் பள்ளியின் மருத்துவப் பார்வையில் ஒரு அறிமுகம்.