நமது குடும்பம் - சூரியக் குடும்பம்-Solar System

நமது குடும்பம் - சூரியக் குடும்பம்
சூரியன் முதல் ப்ளூட்டோ வரை. கிரஹங்கள், நிலாக்கள், பாதை, எடை போன்ற முழு விபரம்.

சூரியன் முதல் ப்ளூட்டோ வரை. நிலாக்கள், வெப்பநிலை, எடை போன்ற முழு விபரம் பெற, பெயரில் க்ளிக் செய்யவும்.

பூமி (Earth)

சூரியன் (Sun)

சந்திரன் (Moon)

புதன் (Mercury)

வெள்ளி(Venus)

செவ்வாய் (Mars)

வியாழன் (Jupiter)

சனி (Saturn)

யுரேனஸ் (Uranus)

நெப்டியூன் (Neptune)

ப்ளூட்டோ (Pluto)


பூமி (Earth)
விட்டம் - மத்தியில் 12,756 கி.மீ.
விட்டம் - துருவங்களில் 12,714 கி.மீ.
சுழலும் காலம் 23.94 மணிகள்
ஈர்ப்பு வேகம் 9.8 m/s/s
வெளியேறும் வேகம் 11.20 km/sec.
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் 23.4 டிகிரி
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை
அதிகபட்சம்
குறைந்தபட்சம்
+58 C
-88.3 C
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை 1
அடர்த்தி (நீர் = 1) 5.52

சூரியன் (Sun)
விட்டம் - மத்தியில் 1,392,000 கி.மீ.
விட்டம் - துருவங்களில் 1,392,000 கி.மீ.
சுழலும் காலம் 30 நாட்கள்
ஈர்ப்பு வேகம் 273 m/s/s
வெளியேறும் வேகம் 620 km/sec.
அச்சின் சாய்வுக்கோணம்  --
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை
அதிகபட்சம்
குறைந்தபட்சம்
+6,100 C
+3,870 C
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை  --
அடர்த்தி (நீர் = 1) 1.41

Top   மேலே
Go Top


சந்திரன் (Moon)
விட்டம் - மத்தியில் 3,476 கி.மீ.
விட்டம் - துருவங்களில் 3,476 கி.மீ.
சுழலும் காலம் 27.32 நாட்கள்
ஈர்ப்பு வேகம் 1.6 m/s/s
வெளியேறும் வேகம் 2.38 km/sec.
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் 6.6 டிகிரி
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை
அதிகபட்சம்
குறைந்தபட்சம்
+138 C
-171 C
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை  --
அடர்த்தி (நீர் = 1) 3.34

புதன் (Mercury)
விட்டம் - மத்தியில் 4,878 கி.மீ.
விட்டம் - துருவங்களில் 4,878 கி.மீ.
சுழலும் காலம் 58.65 நாட்கள்
ஈர்ப்பு வேகம் 3.8 m/s/s
வெளியேறும் வேகம் 4.30 km/sec.
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் 0 டிகிரி
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை
அதிகபட்சம்
குறைந்தபட்சம்
+427 C
-212 C
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை 0
அடர்த்தி (நீர் = 1) 5.43

Top   மேலே
Go Top


வெள்ளி (Venus)
விட்டம் - மத்தியில் 12,104 கி.மீ.
விட்டம் - துருவங்களில் 12,104 கி.மீ.
சுழலும் காலம் 243.02 நாட்கள்
ஈர்ப்பு வேகம் 8.6 m/s/s
வெளியேறும் வேகம் 10.62 km/sec.
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் -177.3 டிகிரி
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை
அதிகபட்சம்
குறைந்தபட்சம்
+482 C
+446 C
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை 0
அடர்த்தி (நீர் = 1) 5.24

செவ்வாய் (Mars)
விட்டம் - மத்தியில் 6,787 கி.மீ.
விட்டம் - துருவங்களில் 6,787 கி.மீ.
சுழலும் காலம் 24.62 மணிகள்
ஈர்ப்பு வேகம் 3.7 m/s/s
வெளியேறும் வேகம் 5.01 km/sec.
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் 23.98 டிகிரி
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை
அதிகபட்சம்
குறைந்தபட்சம்
+27 C
-126 C
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை 2
அடர்த்தி (நீர் = 1) 3.94

Top   மேலே
Go Top


வியாழன் (Jupiter)
விட்டம் - மத்தியில் 142,754 கி.மீ.
விட்டம் - துருவங்களில் 133,659 கி.மீ.
சுழலும் காலம் 9.84 மணிகள்
ஈர்ப்பு வேகம் 22.9 m/s/s
வெளியேறும் வேகம் 59.50 km/sec.
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் 3.1 டிகிரி
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை
அதிகபட்சம்
குறைந்தபட்சம்
-118 C
-129 C
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை 16
அடர்த்தி (நீர் = 1) 1.31

சனி (Saturn)
விட்டம் - மத்தியில் 120,057 கி.மீ.
விட்டம் - துருவங்களில் 107,812 கி.மீ.
சுழலும் காலம் 10.53 மணிகள்
ஈர்ப்பு வேகம் 9.1 m/s/s
வெளியேறும் வேகம் 35.60 km/sec.
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் 26.7 டிகிரி
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை
அதிகபட்சம்
குறைந்தபட்சம்
-179 C
-184 C
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை 18
அடர்த்தி (நீர் = 1) 0.70

யுரேனஸ் (Uranus)
விட்டம் - மத்தியில் 51,177 கி.மீ.
விட்டம் - துருவங்களில் 49,949 கி.மீ.
சுழலும் காலம் 17.23 மணிகள்
ஈர்ப்பு வேகம் 8.9 m/s/s
வெளியேறும் வேகம் 21.21 km/sec.
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் 97.9 டிகிரி
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை
அதிகபட்சம்
குறைந்தபட்சம்
-208 C
-212 C
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை 15
அடர்த்தி (நீர் = 1) 1.30

நெப்டியூன் (Neptune)
விட்டம் - மத்தியில் 49,520 கி.மீ.
விட்டம் - துருவங்களில் 48,203 கி.மீ.
சுழலும் காலம் 16.04 மணிகள்
ஈர்ப்பு வேகம் 11.0 m/s/s
வெளியேறும் வேகம் 23.59 km/sec.
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் 29.6 டிகிரி
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை
அதிகபட்சம்
குறைந்தபட்சம்
-219 C
-221 C
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை 8
அடர்த்தி (நீர் = 1) 1.64

Top   மேலே
Go Top


ப்ளூட்டோ (Pluto)
விட்டம் - மத்தியில் 2,345 கி.மீ.
விட்டம் - துருவங்களில் 2,345 கி.மீ.
சுழலும் காலம் 6.39 நாட்கள்
ஈர்ப்பு வேகம் 0.49 m/s/s
வெளியேறும் வேகம் 1.16 km/sec.
அச்சின் சாய்வுக்கோணம் 94 டிகிரி
மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை
அதிகபட்சம்
குறைந்தபட்சம்
-223 C
-234 C
நிலாக்களின் எண்ணிக்கை 1
அடர்த்தி (நீர் = 1) 2.0