ஒலிம்பிக்ஸ்

லண்டன் ஒலிம்பிக்ஸ் 2012 - London Olympics 2012

லண்டன் நகரில் இதற்கு முன் இரண்டு முறை (1908லும், இரண்டாம் உலகப் போர் முடிந்தவுடன் 1948லும்) …ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டுள்ளது.

ஒலிம்பிக்ஸ் பற்றி - About Olympics

ஒலிம்பிக்ஸ் பற்றி
வரலாறு முதலிய அடிப்படைகள்.

ஒலிம்பிக்ஸ் நடந்த இடங்கள் - Olympic venues

ஒலிம்பிக்ஸ் நடந்த இடங்கள்
ஒலிம்பிக்ஸ் துவங்கிய 1896 முதல் இன்று வரை.

Syndicate content