போட்டிகள்

பனி ஒலிம்பிக்ஸ் நடந்த இடங்கள் - Winter Olympics venues

பனி ஒலிம்பிக்ஸ் நடந்த இடங்கள்
1924 முதல்.

உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் - World Cup Cricket

உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்
1975 முதல் உலகக்கோப்பை ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளின் விபரங்கள்.

Syndicate content